Què es el compostatge

El compost és el producte de la descomposició biològica i en presència d’oxigen de diferents materials orgànics. Aquest procés de descomposició es denomina compostatge, i el compost que s’obté com a resultat del mateix presenta un aspecte terrós, lliure de males olors i de patògens, i és utilitzat com a abonament en diverses aplicacions.

Què es pot compostar?

És possible compostar qualsevol material orgànic biodegradable, tant d’origen vegetal com animal. Malgrat això, es recomana començar amb aportacions d’origen únicament vegetal per a evitar problemes derivats d’una mala gestió del compostatge de restes d’origen animal com a males olors o presència indesitjada d’insectes.

A continuació, es detallen alguns de les matèries orgàniques biodegradables més comuns presents en els residus que produïm:

Característiques d’un bon compost

Les característiques del compost varien en funció del material orgànic de partida i les condicions del procés de compostatge. No obstant això, els compost de bona qualitat presenten una sèrie de característiques comunes, entre les quals es troben les següents:

 • Color negre, marró.
 • No s’aprecien restes dels residus orgànics de partida.
 • Textura fina i solta.
 • Olor de bosc i a terra.
 • pH neutre.
 • Temperatura ambient

Beneficis del compost

PER AL MEDI AMBIENT:

 • Tancament del cicle de vida de la matèria orgànica (economia circular), ja que transformem els residus en un recurs, el compost.
 • Estalvi, recuperació i reciclatge de recursos naturals (d’aplicació en sòls deficitaris en matèria orgànica).
 • Disminució de la quantitat d’abocadors i incineradores i, per consegüent, de les substàncies tòxiques que es produeixen durant el seu funcionament.
 • Reducció de les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle a l’atmosfera.
 • Reducció de problema de males olors.
 • Eliminació de lixiviats.
 • Disminució de la contaminació acústica i visual.
 • Major fixació de carboni en el sòl.
 • Millora de la qualitat, de l’estructura i de la fertilitat dels nostres sòls.
 • Reducció de l’ús de fertilitzants químics en els cultius.

PER A LA CIUTADANIA:

 • Estalvi en la gestió i tractament de residus.
 • Estalvi en la recollida urbana de residus.
 • Estalvi en la compra de fertilitzants i abonaments.
 • Educació ambiental i participació ciutadana.
 • Via per a la conscienciació ambiental: permet l’apoderament personal per la implicació de la ciutadania en la resolució del problema ambiental ocasionat pels residus, mitjançant l’aplicació d’un procés natural com és el compostatge.

PER A LA JARDINERIA:

 • Millora de la qualitat dels sòls dels nostres jardins, al augmentar el seu contingut en matèria orgànica gràcies a l’aplicació del compost.
 • Disminució dels costos de recollida i tractament de residus orgànics (residus propis).
 • Millora de les característiques dels sòls que presenten un elevat contingut de sals, i augment de la seua capacitat de retenció de nutrients.
 • Millora de l’estabilitat de les plantacions.
 • Millora de l’aparença de les espècies vegetals cultivades.