Materials

S’instal·laran 17 noves zones de compostatge en els municipis de l’àrea de gestió del Consorci Crea. Aquestes illes de compostatge comunitari estaran compostes d’un sòl de gelosia per a assegurar la practicitat d’accés dels usuaris, 3 compostadores de 1.100 L, i un apilament de matèria estructurant.

A més, també es comptarà amb altres materials que permetran el seguiment i l’extracció del compost obtingut (termòmetres, sedassos,…).

Quant als ciutadans participants, se li facilitaran els següents materials:

  • 1 poal airejat de 10 litres de capacitat per a facilitar la separació dels residus orgànics a casa.

  • Borses compostables inicials

  • 1 Tríptic de compostatge comunitari

     

  • Manual pràctic de compostatge comunitari

  • Vídeo divulgatiu sobre el compostatge comunitari