COMPOSTATGE

Compostando, ¡CREAmos vida!
konpostagailua
shutterstock_1422987374
1_manzana
2_compostadorhojas
3_compostador2
4_compostaje
5_MO
7_compostind
8_fiemo
9_MO
10_MO
11_MO
12_huesos
13_compost
14_compostador
15_semillas
16_mesa
17_hierba
18_planta
19_compostind
20_plantas
21_peel
22_peel
23_ppel
cabecera_compost
previous arrow
next arrow

El compost és el producte de la descomposició biològica i en presència d’oxigen de diferents materials orgànics. Aquest procés de descomposició es denomina compostatge i el compost que s’obté com a resultat del mateix presenta un aspecte terròs, lliure de males olors i de patògens, i s’utilitza com adob en diverses aplicacions.

QUÈ ES POT COMPOSTAR?

És possible compostar qualsevol material orgànic biodegradable, tant d’origen vegetal com animal. Tanmateix, es recomana començar amb aportacions d’origen únicament vegetal per a evitar problemes derivats d’una mala gestió del compostatge de restes d’origen animal com males olors o presència no desitjada d’insectes.

A continuació, es detallen algunes de les matèries orgàniques biodegradables més comuns presents als residus que produïm:

CARACTERÍSTIQUES D’UN BON COMPOST

Les característiques del compost varien en funció del material orgànic de partida i de les condicions del procés de compostatge. No obstant, el compost de bona qualitat presenta una sèrie de característiques comuns, entre les que es troben les següents:

 • Color fosc, marró
 • No s’aprecien restes dels residus orgànics de partida
 • Textura fina i solta
 • Olor a bosc i a terra
 • pH neutre
 • Temperatura ambient

BENEFICIS DEL COMPOST

PER AL MEDI AMBIENT

 • Tancament del cicle de vida de la matèria orgànica (economia circular), ja que es transformen els residus en un recurs, el compost.
 • Estalvi, recuperació i reciclatge de recursos naturals (d’aplicació en sòls deficitaris en matèria orgànica).
 • Disminució de la quantitat d’abocadors i incineradores i, en conseqüència, de les substàncies tòxiques que es produeixen durant el seu funcionament.
 • Reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle a l’atmosfera.
 • Reducció de problema de males olors.
 • Eliminació de lixiviats.
 • Disminució de la contaminació acústica i visual.
 • Major fixació de carboni al terra.
 • Millora de la qualitat, de l’estructura i de la fertilitat dels nostres sòls.
 • Reducció de l’ús de fertilitzants químics als cultius.

PER A LA CIUTADANIA

 • Estalvi en la gestió i tractament de residus.
 • Estalvi en la recollida urbana de residus.
 • Estalvi en la compra de fertilitzants i adobs.
 • Educació ambiental i participació ciutadana.
 • Via per a la conscienciació ambiental: permet l’apoderament personal per la implicació de la ciutadania en la resolució del problema ambiental ocasionat pels residus, mitjançant l’aplicació d’un procés natural com és el compostatge.

PARA LA JARDINERÍA

 • Millora de la qualitat dels sòls dels nostres jardins, en augmentar el seu contingut en matèria orgànica gràcies a l’aplicació del compost.
 • Disminució dels costos de recollida i tractament de residu orgànics.
 • Millora de les característiques dels sòls que presenten un elevat contingut en sals, i augment de la seua capacitat de retenció de nutrients.
 • Millora de l’estabilitat de les plantacions.
 • Millora de l’aparença de les espècies vegetals cultivades.